Sino-German Workshop on
Biomolecular Simulations across Scales
Shanghai, May 26-30, 2016

Welcome

Contact

Organizers

Xia Fei
East China Normal University
fxia@chem.ecnu.edu.cn

Senbo Xiao
Norwegian University of Science and Technology
senbo.xiao@ntnu.no

Igor Ying Zhang
Fritz Haber Institute Berlin
zhang@fhi-berlin.mpg.de

Carsten Baldauf
Fritz Haber Institute Berlin
baldauf@fhi-berlin.mpg.de